Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda

Birleşim Varlık A.Ş. ‘nin tarihçesi ve ortaklık yapısı nasıldır?

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 24.03.2016 tarihinde kurulmuştur. 04.04.2017 tarihinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adı altında birleşmiştir. Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'nin %52'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, %16'sı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye, %16'sı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya aittir.

Birleşim Varlık Faaliyet Konuları nelerdir?

Bankaların katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın(devir) alınması ve satılması,

Satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkları nakde çevrilmesi veya bunları yeniden yapılandırarak satılması, amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunulması,

3.şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirilmesi, 3. şahısların borçlarının teminatı olarak şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edilmesi, tesis edilen söz konusu hakları fek edilmesi